side

Warunki i postanowienia

Materiały w tej witrynie internetowej („Witryna”) są zapewniane przez Electronic Pro. („Headley Media Technology Division Ltd") w ramach usługi wyświadczanej swoim użytkownikom i mogą one być wykorzystywane do celów informacyjnych, z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej. Poprzez pobranie jakichkolwiek materiałów z niniejszej witryny lub użytkowanie jej w jakikolwiek inny sposób, użytkownik („Ty”) wyraża zgodę na przedstawione warunki i postanowienia („Umowa”). Jeśli nie wyrażasz zgody na ich obowiązywanie, nie korzystaj z Witryny ani nie pobieraj z niej żadnych materiałów. Wyrażasz zgodę, by niniejsza Umowa (a jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem na tej Witrynie („Zarejestrowany Użytkownik”), także wszelkie postanowienia przedstawione w toku procesu rejestracji) stanowiła kompletną i wyłączną treść umowy nawiązywanej pomiędzy Headley Media Technology Division Ltd, a Tobą, zastępującą każdą propozycję lub wcześniejszą umowę, czy to ustną czy pisemną oraz wszelki inne informacje wymienione pomiędzy Tobą, a Headley Media Technology Division Ltd, odnoszące się do przedmiotu niniejszej Umowy.

Headley Media Technology Division Ltd MOŻE W DOWOLNYM CZASIE ZMIENIĆ TREŚĆ TEJ UMOWY POPRZEZ ZMODYFIKOWANIE BRZMIENIA INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH NA STRONIE. UŻYTKOWNIK POWINIEN OKRESOWO ZAPOZNAWAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ WARUNKÓW OPUBLIKOWANYCH NA TEJ STRONIE, PONIEWAŻ SĄ ONE DLA NIEGO WIĄŻĄCE. NIEKTÓRE POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE WYRAŹNIE WSKAZANYMI INFORMACJAMI PRAWNYMI LUB WARUNKAMI ZAMIESZCZONYMI NA SZCZEGÓLNYCH STRONACH TEJ WITRYNY.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Niniejsza Witryna funkcjonuje na zasadzie forum, pozwalającego użytkownikom na zlokalizowanie i zidentyfikowanie wybranych dostawców oprogramowania i usług („Dostawców”). Headley Media Technology Division Ltd nie kontroluje sposobu, w jaki produkty lub usługi Dostawcy („Produkty”) zostaną dostarczone do Użytkownika, ani terminu realizacji wskazanych czynności, nie gwarantuje także finalizacji jakiejkolwiek transakcji. Headley Media Technology Division Ltd może odmówić świadczenia usług oferowanych na tej Witrynie dowolnej osobie i w dowolnym czasie, wyłącznie według własnego uznania.

INFORMACJE O ZNAKACH TOWAROWYCH:

Headley Media Technology Division Ltd® jest znakiem towarowym przedsiębiorstwa Headley Media Technology Division Ltd, którym opatrywane są usługi z zakresu oceniania i ewaluacji, przeznaczone dla specjalistów i profesjonalistów, a mianowicie świadczenie usług online, dzięki którym potencjalni nabywcy mogą dowiedzieć się o produktach i usługach. Wszystkie inne nazwy marek, produktów, usług i procesów pojawiające się na tej Witrynie są chronione znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Znaki towarowe Headley Media Technology Division Ltd mogą być wykorzystywane publicznie tylko za pisemną zgodą spółki Headley Media Technology Division Ltd. Dozwolone wykorzystanie znaków towarowych spółki Headley Media Technology Division Ltd w reklamie i promocji produktów Headley Media Technology Division Ltd wymaga uzyskania odpowiedniego potwierdzenia. Odniesienie do produktu, usługi lub procesu lub ich wykorzystanie nie implikuje rekomendacji, zatwierdzenia, powiązania lub sponsorowania tego produktu, usługi lub procesu przez Headley Media Technology Division Ltd.

LICENCJA POJEDYNCZA:

O ile w treści niniejszej Witryny nie wskazano inaczej, Użytkownik może pobierać ograniczone kopie informacji lub oprogramowania („Materiały”), zamieszczone na tej Witrynie, wyłącznie na potrzeby własnego, osobistego, niekomercyjnego użytku wewnętrznego. Jakiekolwiek inne i odbiegające od podanego wykorzystanie tych Materiałów może odbywać się wyłącznie na mocy wyraźnej licencji pisemnej, udzielonej przez Headley Media Technology Division Ltd lub na mocy warunków licencji dołączonych do poszczególnych Materiałów lub z nimi dostarczanych. Jako, że jest to licencja, a nie przeniesienie tytułu, podlega następującym ograniczeniom: Użytkownik nie może: (a) (a) korzystać z jakiegokolwiek procesu automatycznego lub robota programowego do przeglądania, pobierania, drukowania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania treści zamieszczonych na stronach Headley Media Technology Division Ltd. (b) korzystać z jakichkolwiek Witryn lub Treści w celu wyrażania zachęt do zakupu jakiegokolwiek produktu, rozwiązania lub usługi przez firmy, które dysponują wykazami lub treściami opublikowanymi w zawartości Witryn, (c) modyfikować Materiały lub wykorzystywać je do jakichkolwiek celów komercyjnych, lub jakichkolwiek publicznych prezentacji, wykonywań, sprzedaży bądź wynajmu, obejmujących między innymi, zamieszczanie Materiałów na dowolnym komputerze sieciowym lub nadawanie ich w jakichkolwiek mediach; (d) dekompilować, odtwarzać kod źródłowy drogą inżynierii wstecznej ani dezasemblować programowo Materiałów, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo i w jego zakresie; (e) usuwać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub o innych zastrzeżeniach z Materiałów; (f) przekazywać Materiały innej osobie. Użytkownik wyraża zgodę na zapobieganie wszelkim nieuprawnionym próbom skopiowania Materiałów. Headley Media Technology Division Ltd zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie.

WŁASNOŚĆ MATERIAŁÓW:

Niniejsza Witryna i znajdujące się w niej Materiały są chronione prawem autorskim i są chronione światowym prawem autorskim, znakiem towarowym, charakterystyczną formą opakowania oraz innymi przepisami prawa własności intelektualnej oraz postanowieniami traktatów i nie mogą być kopiowane, powielane, modyfikowane, publikowane, przesyłane, zamieszczane, przesyłane ani rozpowszechniane w żaden sposób, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Headley Media Technology Division Ltd. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie tu określonych, Headley Media Technology Division Ltd i jej dostawcy nie udzielają Użytkownikowi w sposób dorozumiany, zgodny z zasadą estoppels ani w jakikolwiek inny sposób, żadnego wyraźnego lub dorozumianego prawa na podstawie jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub informacji związanych z tajemnicą handlową. Headley Media Technology Division Ltd może przyznać Użytkownikowi inne prawa na piśmie lub w innych miejscach w opublikowanych Materiałach. HASŁA: Zarejestrowany Użytkownik otrzyma od Headley Media Technology Division Ltd hasła i numery identyfikacyjne użytkownika, które będą niezbędne dla uzyskania dostępu do pewnych stref Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na nie ujawnianie takich przekazanych haseł i numerów identyfikacyjnych jakimkolwiek stronom trzecim.

ZAKOŃCZENIE OKRESU DOSTĘPU DO MATERIAŁÓW:

W przypadku naruszenia dowolnego z warunków niniejszej Umowy, Headley Media Technology Division Ltd może według własnego uznania (a) zawiesić dostęp Użytkownika do niektórych stref Witryny lub (b) zakończyć okres dostępu do niektórych stref Witryny. To, czy dane naruszenie skutkować będzie zawieszeniem czy zakończeniem okresu dostępu, zależeć będzie od kilku czynników, obejmujących między innymi: stopień naruszenia, potencjalną szkodę dla innych użytkowników lub Headley Media Technology Division Ltd oraz to, czy naruszenie wystąpiło ponownie, czy zostało usunięte. W sytuacji, w której Headley Media Technology Division Ltd zawiesi lub zakończy okres dostępu Użytkownika do Witryny Headley Media Technology Division Ltd lub prawo do jej użytkowania, wówczas Headley Media Technology Division Ltd powiadomi Użytkownika o podjętych krokach w przeciągu 24 godzin. Po wypowiedzeniu okresu umowy, Użytkownika niezwłocznie zniszczy wszelkie posiadane Materiały, zaś wszelkie licencje ulegną natychmiastowemu wygaśnięciu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

NINIEJSZA WITRYNA I WSZELKIE MATERIAŁY SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI. Headley Media Technology Division Ltd I / LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZENIA PRAWA LUB PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK SZCZEGÓLNEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU Headley Media Technology Division Ltd LUB JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, UTRATY CIĄGŁOŚCI DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, UTRATĘ INFORMACJI), WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW LUB WITRYNY, NAWET JEŚLI Headley Media Technology Division Ltd ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU spółka Headley Media Technology Division Ltd ANI ŻADEN Z JEJ URZĘDNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW LUB AGENTÓW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB MAJĄCE Z NIĄ ZWIĄZEK, NIEZALEŻNIE OD FORMY ROSZCZENIA LUB PODJĘTYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH, O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ WIĘKSZĄ Z NASTĘPUJĄCYCH: (A) CAŁKOWITEJ OPŁATY UISZCZONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ FIRMY (JEŚLI DOTYCZY) LUB (B) STO DOLARÓW (100,00 $).

Ponieważ niektóre jurysdykcje zabraniają wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności za szkody wynikowe lub uboczne, powyższe ograniczenie mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku. Nie ograniczając treści powyższych postanowień, Użytkownik powinien zachować świadomość, iż Materiały mogą zawierać błędy, pominięcia, niedokładności lub informacje nie odzwierciedlające stanu bieżącego. Headley Media Technology Division Ltd nie formułuje żadnych oświadczeń ani gwarancji co do kompletności, dokładności, adekwatności, aktualności lub wiarygodności jakichkolwiek Materiałów i nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek brak tych aspektów. Headley Media Technology Division Ltd nie zobowiązuje się do aktualizacji Materiałów.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Headley Media Technology Division Ltd nie jest stroną żadnej faktycznej relacji pomiędzy Dostawcami a Użytkownikiem. W wyniku tego stanu rzeczy, Headley Media Technology Division Ltd nie ma kontroli nad jakością, bezpieczeństwem lub legalnością Dostawców lub ich usług. Na Użytkowniku spoczywa całkowita odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone z jego konta po uzyskaniu dostępu do Witryny. Headley Media Technology Division Ltd nie może i nie kontroluje, czy Dostawcy świadczą oferowane usługi i wywiązują się z innych obowiązków. Ponadto, uwierzytelnianie Dostawców przez Headley Media Technology Division Ltd nie jest uzasadnione z handlowego punktu widzenia, spółka zatem nie potwierdza, że każdy Dostawca jest tym, za kogo się podaje, i nie może tego robić. Headley Media Technology Division Ltd zachęca Użytkownika do opracowania bezpiecznych praktyk biznesowych podczas korzystania z Internetu. Headley Media Technology Division Ltd zachęca również Użytkownika do wymiany bezpośredniej komunikacji z Dostawcami prezentowanymi w ramach Witryny, aby móc łatwiej zidentyfikować dany podmiot. Użytkownik zwalnia spółkę Headley Media Technology Division Ltd (oraz jej przedstawicieli i pracowników) z wszelkich roszczeń, żądań i szkód jakiegokolwiek rodzaju i natury (w tym między innymi faktycznych, wynikowych, specjalnych, karnych i ubocznych), znanych i nieznanych, podejrzewanych oraz niepodejrzewanych, ujawnionych i nieujawnionych, wynikających z lub w jakikolwiek sposób związanych z relacją Użytkownika z Dostawcami lub usługami świadczonymi przez Dostawców lub wszelkimi działaniami bądź zaniechaniami ze strony Dostawcy. W żadnym wypadku Headley Media Technology Division Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek czynności prawne wniesione przeciwko Użytkownikowi przez takich Dostawców.

OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA:

Wszelkie materiały, informacje lub jakiekolwiek inne wiadomości przesyłane lub publikowane przez Użytkownika na niniejszej Witrynie będą uznawane za niepoufne i niezastrzeżone („Komunikacja”). Na spółce Headley Media Technology Division Ltd nie ciążą żadne zobowiązania w zakresie Komunikacji, pod warunkiem, że wszelkie dane osobowe będą przetwarzane w sposób określony poniżej. Spółka Headley Media Technology Division Ltd i osoby przez nią wyznaczone będą dysponować prawem do kopiowania, ujawniania, rozpowszechniania, włączania i innego wykorzystywania Komunikacji oraz wszelkich danych, obrazów, dźwięków, tekstów i innych elementów w nich zawartych, do wszelkich celów komercyjnych lub niekomercyjnych, pod warunkiem że wszelkie dane osobowe będą przetwarzane w sposób określony poniżej. Użytkownikowi zabrania się publikowania lub przesyłania na Witrynę (lub z niej) jakichkolwiek nielegalnych, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, zawierających groźby lub innych materiałów, które naruszałyby jakiekolwiek regulacje prawne lub prawa osób trzecich.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przesyłane przez Użytkownika spółce Headley Media Technology Division Ltd za pośrednictwem formularzy Witryny są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności spółki Headley Media Technology Division Ltd opublikowaną na tej Witrynie. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał treść Polityki Prywatności.

ODNOŚNIKI TO INNYCH WITRYN:

Wybranie dowolnego z odnośników zawartych na niniejszej Witrynie może skutkować opuszczeniem przez Użytkownika Witryny Headley Media Technology Division Ltd i przejściem do innych witryn. Witryny, na które Użytkownik zostaje odesłany, nie są kontrolowane przez spółkę Headley Media Technology Division Ltd, a spółka Headley Media Technology Division Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść, dokładność ani żaden inny aspekt jakiejkolwiek powiązanej witryny lub jakikolwiek odnośnik opublikowany na takiej powiązanej witrynie. Headley Media Technology Division Ltd zastrzega sobie prawo do wygaszenia dowolnego odnośnika lub programu odsyłającego w dowolnym momencie. Headley Media Technology Division Ltd nie popiera firm ani produktów, do których odnośniki publikuje i zastrzega sobie prawo do odnotowania takiej informacji na swojej Witrynie. Jeśli Użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do dowolnej z witryn stron trzecich, odnośniki do których opublikowano na tej Witrynie, robi to całkowicie na własne ryzyko.

ODSZKODOWANIE:

Użytkownik zgadza się, na własny koszt, zwolnić z odpowiedzialności, bronić i zabezpieczyć spółkę Headley Media Technology Division Ltd przed wszelkimi stratami, kosztami, szkodami, odpowiedzialnością lub kosztami wynikającymi lub odnoszącymi się do wszelkich roszczeń, czynności lub zarzutów stron trzecich przeciwko spółce Headley Media Technology Division Ltd w oparciu o lub pozostającymi w związku z: (a) sporem pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą dotyczącym warunków umowy lub związanym z zakupem i sprzedażą jakichkolwiek towarów/usług, (b) naruszeniem przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy lub (c) wszelkimi czynnościami Użytkownika lub Sprzedawcy, które naruszają prawo, rozporządzenia prawne lub prawa osób trzecich.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

Headley Media Technology Division Ltd kontroluje tę Witrynę ze swoich biur znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka Headley Media Technology Division Ltd nie formułuje żadnych oświadczeń, iż Materiały na tej Witrynie są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w innych lokalizacjach, a uzyskiwanie do nich dostępu w jurysdykcjach uznających ich treść za nielegalną, jest zabronione. Użytkownicy decydujący się na wejście na Witrynę z innych lokalizacji geograficznych, czynią to z własnej inicjatywy i ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnie obowiązujących rozporządzeń prawnych. Użytkownik nie może korzystać ani eksportować Materiałów z naruszeniem amerykańskich przepisów i regulacji eksportowych.

NINIEJSZA UMOWA JEST REGULOWANA I INTERPRETOWANA ZGODNIE Z PRAWAMI STANU NOWY JORK Z WYŁĄCZENIEM MOCY OBWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW KOLIZYJNYCH. STRONY ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE WYŁĄCZNYM MIEJSCEM PODEJMOWANIA WSZELKICH DZIAŁAŃ I ARBITRAŻÓW MAJĄCYCH JAKIKOLWIEK ZWIĄZEK Z TĄ UMOWĄ BĘDZIE WYŁĄCZNIE SĄD FEDERALNY LUB STANOWY WŁAŚCIWEJ JURYSDYKCJI, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W MIEŚCIE NOWY JORK, STANU NOWY JORK W USA.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, niniejsza Umowa będzie interpretowana tak, jakby takie postanowienie nie stanowiło części jej treści. Użytkownik nie może wnieść żadnego powództwa wynikającego z niniejszej Umowy w okresie po upływie okresu dłuższego niż dwa lata po dacie zaistnienia podstawy powództwa. Użytkownik nie może scedować niniejszej Umowy ani żadnych wynikających z niej praw czy obowiązków bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody spółki Headley Media Technology Division Ltd, a wszelkie próby takiej cesji będą nieważne. Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsza Umowa będzie służyć korzyści i pozostawać wiążąca dla dozwolonych następców, przedstawicieli prawnych i cesjonariuszy stron niniejszej Umowy. Niezależnie od jakichkolwiek innych odmiennych postanowień niniejszego dokumentu, relacja pomiędzy Użytkownikiem a spółką Headley Media Technology Division Ltd jest wyłącznie relacją nawiązywaną z niezależnym kontrahentem i żadne z postanowień tej Umowy nie może być interpretowane jako tworzenie partnerstwa, joint venture, franczyzy, stosunku pracy lub jakiejkolwiek innej relacji pośrednictwa pomiędzy stronami Umowy. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne przez właściwy sąd, postanowienie to będzie nieskuteczne wyłącznie w zakresie takiej nieważności, natomiast pozostała część tego postanowienia i wszystkie pozostałe postanowienia niniejszej Umowy nadal pozostaną w mocy. Materiały są zapewniane jako objęte „PRAWAMI OGRANICZONYMI."